Анкет
Овог Нэр Зураг Спортын төрөл Спортын дэд төрөл Ангилал Спортын цол Зай жин Эрүүл мэнд Харъяалагдах засаг захиргааны нэгж