Анкет
Овог Нэр Төрсөн хот, аймаг, сум Харъяа аймаг, нийслэл, дүүргйин БТСХ, клуб Зураг Регистрйин дугаар Цол зэрэг авсан огноо Спортын төрөл Спортын цол Үнэмлэхний дугаар Тушаалын дугаар